DNN Designer
24 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Opłaty
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Warunki użytkowania

I. Postanowienia ogólne
 
§1
 
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa formalne kwestie dotyczące organizacji Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA (zwanego dalej Studium), zasady odpłatności, oraz prawa i obowiązki uczestnika Studium (nazywanego dalej Słuchaczem).
 
II. Organizacja Studium

§2
 
Studium realizowane jest przez europejskie konsorcjum naukowo-przemysłowe (zwane dalej Konsorcjum Realizującym), w skład którego wchodzi Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (funkcjonujące w ramach spółki CompSecur sp. z o.o., partnera firm IT: Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Cisco, Juniper Networks, Symantec, MySQL, Novell, RedHat, ISS), Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) oraz zespoły dydaktyczno-naukowe krajowej sieci KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (o. Wrocław), Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej oraz europejskiej platformy zawodowej informatyków ITPD (European IT Professionals Database). Podmiotem certyfikującym jest Instytut EITCI. Realizacja Studium przebiega zgodnie z wytycznymi międzynarodowego programu "European IT Certification Academy EITCA" Instytutu EITCI, zwanego dalej Programem EITCA.
 
§3
 
Nadzór organizacyjny nad realizacją Studium sprawuje Kierownik Studium.
 
§4
 
Przedstawicielem Konsorcjum Realizującego w kwestiach organizacji Studium jest Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach CompSecur sp. z o.o. i odpowiedzialne za realizację procesu dydaktyczno-certyfikacyjnego, prowadzenie Sekretariatu Studium (podległego bezpośrednio Kierownikowi Studium) oraz administrację systemem e-learning Studium.

§5
 
Nadzór merytoryczny nad realizacją Studium sprawuje Rada Naukowa Studium, tworzona przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum Realizującego, będących jednocześnie kierownikami poszczególnych zespołów dydaktycznych odpowiedzialnych za realizację odpowiednich obszarów programowych Studium. Rada Naukowa ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny Studium oraz kształt i zakres egzaminów końcowych w zgodzie z Programem EITCA.

III. Tryb nauki

§6
 
Studium prowadzone jest w formie niestacjonarnego, zdalnego procesu dydaktycznego w zgodzie z wytycznymi Programu EITCA.
 
§7
 
Zakres realizacji procesu dydaktycznego obejmuje na każdym kierunku dwusemestralny program w wymiarze 180 godzin lekcyjnych (po 6 przedmiotów w każdym semestrze) w postaci elektronicznych wykładów oraz ćwiczeń i laboratoriów.   

§8
 
Szczegółowy program Studium dostępny jest na stronie Internetowej Studium i może podlegać aktualizacji w celu podniesienia jakości kształcenia oraz bieżącego dostosowywania do zmieniających się wytycznych Programu EITCA wprowadzanych przez Instytut EITCI względem postępującego rozwoju technologii informatycznych.

§9
 
Proces dydaktyczny prowadzony jest w ramach elektronicznego systemu e-learning, dostępnego poprzez spersonalizowany dla każdego Słuchacza portal Internetowy, umożliwiający rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

§10
 
Materiały dydaktyczne udostępniane są w specjalnym trybie czasowym, zapewniającym maksymalną efektywność kształcenia oraz umożliwiającym dostosowanie godzin nauki do własnych potrzeb i możliwości czasowych. Tryb udostępniania materiałów ustala Rada Naukowa Studium. Słuchaczowi przysługuje możliwość zmiany tempa udostępniania materiałów dydaktycznych w celu skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji Studium.
 
§11
 
Słuchacz ma dostęp do konsultacji dotyczących realizowanego materiału u kadr zespołów dydaktycznych za pośrednictwem udostępnianego w ramach systemu e-learning interfejsu.

§12
 
Zaliczenie każdego kursu warunkowane jest zdaniem egzaminu końcowego z danego kursu w formie elektronicznego testu wielokrotnego wyboru, realizowanego w ramach systemu e-learning przez Internet, na minimalnym określonym dla danego kursu poziomie zgodnie z Programem EITCA.
 
§13
 
Egzaminy końcowe z poszczególnych kursów w danym semestrze udostępniane są przez system e-learning po zrealizowaniu zawartości programowej wszystkich wchodzących w skład semestru kursów.

§14
 
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego progu zaliczenia egzaminu końcowego z danego kursu Słuchacz ma możliwość skorzystania z bezpłatnego drugiego podejścia do niezaliczonego egzaminu. W przypadku niezaliczenia egzaminu w drugim podejściu słuchacz może uzyskać zgodę na kolejne podejścia w drodze indywidualnej decyzji Kierownika Studium. Przedstawiciel Konsorcjum zastrzega możliwość pobierania opłat za kolejne (poza bezpłatnym pierwszym i drugim) podejścia poprawkowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami podmiotu certyfikacyjnego. Słuchaczowi przysługuje również prawo do jednokrotnego podejścia poprawkowego w przypadku zaliczenia danego egzaminu i chęci poprawienia jego wyniku.

§15
 
Zakres wiedzy merytorycznej koniecznej do zaliczenia egzaminu końcowego z danego kursu ustala kierownik zespołu prowadzącego dany kurs, w porozumieniu z Kierownikiem Studium na podstawie wytycznych w ramach Programu EITCA, w zakresie odpowiadającym zawartości merytorycznej materiałów dydaktycznych.
 
§16
 
Ukończenie Studium wiąże się z koniecznością zaliczenia egzaminów końcowych ze wszystkich kursów objętych programem Studium.

IV. Zapisy na Studium
 
§17
 
Zapisy na Studium w ramach wszystkich oferowanych kierunków prowadzone są w trybie ciągłym. Ze względu na asynchroniczny, spersonalizowany charakter systemu e-Learning nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie roku kalendarzowego.
 
§18
 
Pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego do uczestnictwa w Studium jest dokonanie elektronicznej rejestracji w odpowiednim dla wybranego kierunku Studium portalu e-learningowym.

§19
 
Uzyskanie statusu Słuchacza Studium następuje po zawarciu umowy o uczestnictwie w Studium pomiędzy Słuchaczem a Przedstawicielem Konsorcjum Realizującego (zwanej dalej Umową), co jest równoznaczne z akceptacją przez Słuchacza niniejszego Regulaminu Studium, oraz zobowiązaniu do dokonania opłaty za uczestnictwo w Studium (zwanej dalej Czesnym).

§20
 
Zawarcie umowy może zostać dokonane w sposób zdalny (drogą pocztową) lub bezpośrednio w Sekretariacie Studium.  

§21
 
Pełny dostęp do systemu e-learning aktywowany jest słuchaczowi po zawarciu Umowy oraz opłaceniu Czesnego bądź pierwszej jego części zgodnie z postanowieniami Umowy.

§22
 
Szczegółowe instrukcje dotyczące kwestii formalnych są przesyłane do Słuchacza Studium niezwłocznie po dokonaniu przez niego rejestracji na portalu e-learningowym w formie wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji.
 
IV. Skreślenie Słuchacza
 
§23
 
Kierownikowi Studium przysługuje prawo do skreślenia Słuchacza z listy uczestników Studium w wyjątkowych, niżej wymienionych przypadkach. 
 
1. Rażącego naruszenia Regulaminu Studium, warunków Umowy lub powszechnie uznawanych norm etycznych.
 
2. Nie uregulowania Czesnego w określonych w Umowie terminach.

§24
 
Słuchaczowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od decyzji kierownika Studium w terminie 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia o skreśleniu go z listy uczestników Studium.

V. Zasady odpłatności

§25
 
Słuchacz Studium zobowiązany jest do terminowego opłacania Czesnego zgodnie z postanowieniami Umowy. 

§26
 
Wysokość Czesnego za uczestnictwo w danym kierunku Studium oraz dostępne warianty płatności określone są w publicznej części portalu e-learningowego dla danego kierunku.
 
§27
 
Opłata za Studium może być rozłożona na raty zgodnie z warunkami przedstawionymi w publicznej części portalu e-learningowego oraz postanowieniami Umowy.

§28
 
Czesne za uczestnictwo Słuchacza w Studium może być opłacane przez osoby trzecie lub instytucje. W takim wypadku należy wyraźnie wskazać w tytule przelewu bankowego Słuchacza, na poczet którego wnoszona jest opłata. W przypadku instytucji delegującej do udziału w Studium swojego pracownika Umowa musi zawierać także dane personalne osoby delegowanej. W przypadku opłacania Czesnego w wariancie ratalnym udostępnianym przez firmy trzecie (np. Żagiel S.A.) osoba lub instytucja, która zawarła umowę o kredyt także powinna wyraźnie wskazać Słuchacza, na poczet którego wnoszona jest opłata.

§29
 
Zaprzestanie regulowania przez Słuchacza Czesnego w trybie określonym w Umowie spowoduje zaprzestanie udostępniania nowych materiałów, a w przypadku przedłużającego się braku wpłaty – zablokowanie Słuchaczowi dostępu do systemu e-Learning, co może skutkować niemożliwością ukończenia Studium i wydania certyfikatu w regulaminowym terminie z winy Słuchacza, a także skreśleniem Słuchacza z listy uczestników Studium.
 
§30
Wniesione opłaty podlegają zwrotowi w następujących przypadkach:
 
1. Nieuruchomienia Słuchaczowi dostępu do systemu e-learning (uruchomienie dostępu jest równoznaczne z udostępnieniem Słuchaczowi pierwszej partii materiałów dydaktycznych).
 
2. W przypadkach szczególnych w wyniku indywidualnych decyzji Kierownika Studium.

VI. Prawa i obowiązki Słuchacza
 
§31
Słuchaczowi przysługuje prawo do:
 
1. Pełnego dostępu do systemu e-learning Studium z zastrzeżeniem §21 oraz §29.
 
2. Otrzymywania przewidzianych programem Studium materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w egzaminach końcowych. 
 
3. Korzystania z udostępnianego oprogramowania informatycznego dla celów laboratoryjnych w wyznaczonych w ramach danych kursów zakresach.
 
4. Korzystania z konsultacji dotyczących realizowanego materiału u kadr zespołów dydaktycznych prowadzących kursy za pośrednictwem udostępnianego w ramach systemu e-learning interfejsu.
 
5. Otrzymania dyplomu ukończenia Studium wydawanego przez Przedstawiciela Konsorcjum Realizującego w języku polskim po spełnieniu wymogów formalnych ukończenia Studium i zaliczeniu wszystkich kursów w ramach egzaminów końcowych.
 
6. Otrzymania certyfikatu informatycznego programu EITCA w języku angielskim (z możliwością uzyskania odpisu w języku polskim) wydawanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli po spełnieniu wymogów formalnych ukończenia Studium i zaliczeniu wszystkich kursów w ramach egzaminów końcowych.
 
7. Umieszczenia danych personalnych i listy nabytych w ramach Studium kwalifikacji Słuchacza jako certyfikowanego członka europejskiej platformy zawodowej informatyków ITPD, udostępnianej organizacjom w Unii Europejskiej i na świecie.
 
8. Uczestniczenia w Studium przez regulaminowy okres jego trwania licząc od daty rozpoczęcia nauki. Po upływie tego okresu na uzasadnioną prośbę Słuchacza możliwe jest wydłużenie okresu trwania Studium w drodze indywidualnej decyzji Kierownika Studium.
 
§32
Słuchacz zobowiązany jest do:
 
1. Przestrzegania Regulaminu Studium i postanowień Umowy.
 
2. Samodzielnego zaliczenia zdalnych egzaminów końcowych poszczególnych przedmiotów w terminach ich dostępności, determinowanych przez zrealizowanie zawartości programowej wszystkich kursów z danego semestru. Szczegółowe uwarunkowania zaliczeń oraz ramy czasowe dostępności egzaminów końcowych określa Kierownik Studium. Zmiany okresów dostępności egzaminów końcowych po zrealizowaniu zawartości programowej  wszystkich kursów objętych semestrem wymagają indywidualnej akceptacji Kierownika Studium i dotyczą wyłącznie uzasadnionych przypadków losowych względem poszczególnych Słuchaczy.
 
3. Nieudostępniania powierzonych mu w ramach systemu e-Learning materiałów dydaktycznych i oprogramowania osobom trzecim i respektowania praw autorskich odpowiednich podmiotów do materiałów dydaktycznych i oprogramowania.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
§33
Regulamin wchodzi w życie dnia 1 października 2006 roku.

§34
 
Sprawy sporne i nie objęte Regulaminem ani Umową rozstrzyga Kierownik Studium w porozumieniu z Konsorcjum Realizującym, zaś w przypadku nieuzyskania porozumienia tą drogą ustala się właściwość organów sądowych odpowiednich dla siedziby Przedstawiciela Konsorcjum zgodnie z postanowieniami Umowy.
Start
Informacje i program
e-Learning
FAQ
Opłaty
Certyfikat EITCA
Kontakt
Start | Informacje i program | e-Learning | FAQ | Opłaty | Certyfikat EITCA | Kontakt
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.