DNN Designer
24 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Regulamin studiów
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Regulamin Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA-B: Informatyka Biznesowa

I. Postanowienia ogólne

 

§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa formalne kwestie dotyczące organizacji Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA (zwanego dalej Studium), zasady odpłatności, oraz prawa i obowiązki uczestnika Studium (nazywanego dalej Słuchaczem).

 

 

II. Organizacja Studium

 

§2

Studium realizowane jest przez europejskie konsorcjum naukowo-przemysłowe (zwane dalej Konsorcjum realizującym), w skład którego wchodzi Centrum Szkoleniowe CompLearn i firma CompSecur IT Solutions (działająca w partnerstwie z firmami Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Cisco, Juniper Networks, Symantec, MySQL, Novell, RedHat, ISS), zespoły naukowo-dydaktyczne krajowej sieci naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (o. Wrocław) oraz Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej, zespół badawczy Sequant, oraz partnerzy certyfikujący: EITCI (European IT Certifications Institute, Europejski Instytut Certyfikacji IT) oraz ITPD (European IT Professionals Database, Europejska Platforma Zawodowa Informatyków).

 

§3

Nadzór organizacyjny nad realizacją Studium sprawuje Kierownik Studium.

 

§4

Jednostką reprezentującą Konsorcjum realizujące w kwestiach organizacji Studium jest Centrum Szkoleniowe IT CompLearn funkcjonujące w ramach firmy CompSecur (zwane dalej Przedstawicielem konsorcjum), które odpowiedzialne jest także za prowadzenie sekretariatu Studium, podległego bezpośrednio Kierownikowi Studium.

 

§5

Nadzór merytoryczny nad realizacją Studium sprawuje Rada Naukowa Studium, tworzona przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum realizującego, będących jednocześnie kierownikami odpowiednich zespołów dydaktycznych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych obszarów programowych. Rada Naukowa ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny Studium oraz kształt i zakres egzaminów.

 

 

III. Tryb nauki

 

§6

Studium prowadzone jest w formie zdalnej nauki niestacjonarnej na jednym z dwóch dostępnych kierunków kształcenia.

 

§7

Zakres realizacji obejmuje na każdym kierunku dwusemestralny program w wymiarze 180 godzin lekcyjnych (po 6 przedmiotów w każdym semestrze) w postaci elektronicznych wykładów oraz ćwiczeń i laboratoriów.

 

§8

Szczegółowy program Studium dostępny jest na stronie Internetowej Studium i może być aktualizowany w celu podniesienia jakości kształcenia oraz bieżącego dostosowywania do zmieniających się realiów rynku IT.

 

§9

Proces dydaktyczny prowadzony jest w ramach nowoczesnego systemu elektronicznego e-Learning, dostępnego poprzez spersonalizowany dla każdego Słuchacza portal Internetowy, umożliwiający rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

 

§10

Materiały dydaktyczne udostępniane są w specjalnym trybie czasowym, zapewniającym maksymalną efektywność kształcenia oraz umożliwiającym dostosowanie godzin nauki do własnych potrzeb i możliwości czasowych. Tryb udostępniania materiałów ustala Rada Naukowa Studium.

 

§11

Słuchacz ma dostęp do konsultacji dotyczących realizowanego materiału u członków zespołów prowadzących za pośrednictwem udostępnianego w ramach systemu e-Learning interfejsu.

 

§12

Każdy kurs kończy się testem w formie elektronicznej w ramach systemu e-Learning.

 

§13

Testy ze wszystkich kursów w danym semestrze odbywają się w ramach zdalnego egzaminu semestralnego w czasie ustalonym w terminarzu. Zdalny egzamin odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w ramach specjalistycznej aplikacji.

 

§14

Słuchacz Studium zdający egzamin będzie miał możliwość posługiwania się materiałami dydaktycznymi w trakcie jego zdawania.

 

§15

Zakres wiedzy merytorycznej koniecznej do zaliczenia testu z danego kursu (w ramach 1 egzaminu semestralnego) ustala kierownik zespołu prowadzącego dany kurs, w porozumieniu z Kierownikiem Studium oraz na podstawie wytycznych nałożonych przez partnerów certyfikujących, w sposób odpowiadający zakresowi zajęć zdalnych oraz materiałów dydaktycznych.

 

§16

Ukończenie Studium Certyfikacyjnego wiąże się z koniecznością zaliczenia 2 zdalnych egzaminów semestralnych, obejmujących zadania testowe z poszczególnych kursów.

 

 

IV. Zapisy na Studium

 

§17

Zapisy na Studium w ramach wszystkich oferowanych kierunków prowadzone są w trybie ciągłym. Ze względu na asynchroniczny, spersonalizowany charakter systemu e-Learning nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

 

§18

Pierwszym krokiem do uczestnictwa w Studium jest zarejestrowanie się w odpowiednim dla wybranego kierunku Studium portalu e-learningowym.

 

§19

Uzyskanie pełnych praw Słuchacza Studium następuje po podpisaniu umowy cywilno-prawnej pomiędzy Słuchaczem a Przedstawicielem konsorcjum (zwanej dalej Umową), wraz z akceptacją przez Słuchacza Regulaminu Studium, oraz dokonaniu opłaty za uczestnictwo (zwanej dalej Czesnym).

§20

Zawarcie umowy może zostać dokonane w zdalny sposób (poczta) lub bezpośrednio w Sekretariacie Studium.

 

§21

Wysokość czesnego oraz warianty opłat i aktualne promocje określone są w publicznej części portalu e-Learninowego danego kierunku Studium.

 

§22

Szczegółowe instrukcje dotyczące kwestii formalnych zostaną przesłane do uczestnika zaraz po dokonaniu rejestracji w formie wiadomości e-mail.

 

 

IV. Skreślenie uczestnika

 

§23

Kierownikowi Studium przysługuje prawo do skreślenia Słuchacza z listy uczestników Studium w wyjątkowych, niżej wymienionych przypadkach.

 

1. Rażącego naruszenia Regulaminu Studium, warunków Umowy lub powszechnie uznawanych norm etycznych.

 

2. Nie uregulowania płatności za Studium w określonych w Umowie terminach.

 

§24

Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni od momentu wydania decyzji o skreśleniu.

 

 

V. Zasady odpłatności

 

§25

Słuchacz Studium zobowiązany jest do terminowego opłacania Czesnego zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

 

§26

Wysokość czesnego za uczestnictwo w danym kierunku Studium oraz dostępne warianty płatności i promocje określone są w publicznej części portalu e-learningowego dla danego kierunku.

 

§27

Opłata za Studium może być obniżona lub też całkowicie zrefundowana Słuchaczowi na podstawie obowiązujących promocji opisanych w publicznej części portalu.

 

§28

Czesne może być opłacane przez osoby trzecie. W takim wypadku należy wyraźnie wskazać w tytule przelewu bankowego Słuchacza, na poczet którego wnoszona jest opłata. W przypadku opłacania czesnego w wariancie ratalnym udostępnianym przez firmy trzecie (Żagiel) osoba która zawarła umowę o kredyt także powinna wyraźnie wskazać Słuchacza, na poczet którego wnoszona jest opłata.

 

§29

Zaprzestanie regulowania przez Słuchacza Czesnego w trybie określonym w umowie spowoduje zaprzestanie udostępniania nowych materiałów, w przypadku przedłużającego się braku wpłaty – zablokowanie Słuchaczowi dostępu do systemu e-Learning, co może skutkować niemożliwością ukończenia Studium i wydania certyfikatu w regulaminowym terminie.

 

§30

Wniesione opłaty podlegają zwrotowi w następujących przypadkach:

 

1. Nieuruchomienia Słuchaczowi dostępu do systemu e-Learning (uruchomienie dostępu jest równoznaczne z udostępnieniem Słuchaczowi pierwszej partii materiałów)

 

2. Anulowania realizacji Studium z winy Konsorcjum realizującego

 

3. W przypadkach szczególnych w wyniku indywidualnych decyzji Kierownika Studium

 

 

VI. Prawa i obowiązki Słuchacza

 

§31

Słuchaczowi przysługuje prawo do:

 

1. Pełnego dostępu do systemu e-Learning.

 

2. Otrzymywania przewidzianych programem materiałów w formie elektronicznej i uczestniczenia w testach egzaminacyjnych.

 

3. Korzystania z udostępnianego oprogramowania informatycznego dla celów laboratoryjnych w wyznaczonych w ramach danych kursów zakresach.

 

4. Korzystania z konsultacji dotyczących realizowanego materiału u członków zespołów prowadzących za pośrednictwem udostępnianego w ramach systemu e-Learning interfejsu.

 

5. Otrzymania Certyfikatu ukończenia Studium wystawionego przez Konsorcjum realizujące po spełnieniu wymogów formalnych ukończenia Studium i zaliczeniu wszystkich kursów w ramach egzaminów semestralnych.

 

6. Umieszczenia danych personalnych i listy nabytych w ramach Studium kwalifikacji Słuchacza jako certyfikowanego członka bazy danych profesjonalistów IT (ITPD Certified Member, ITPD.eu) szeroko udostępnianej wiodącym firmom i organizacjom na całym świecie, a w szczególności w UE.

 

7. Uczestniczenia w Studium przez regulaminowy okres jego trwania licząc od daty rozpoczęcia nauki. Po upływie tego okresu na uzasadnioną prośbę Słuchacza możliwe jest wydłużenie okresu trwania Studium dla Słuchacza decyzją Kierownika Studium.

 

§32

Słuchacz zobowiązany jest do:

 

1. Przestrzegania Regulaminu Studium i postanowień Umowy.

 

2. Samodzielnego zdania zdalnych egzaminów semestralnych w ustalonych terminach. Szczegółowe plany zaliczeń oraz ramy czasowe testów/egzaminu określa Kierownik Studium i publikuje do wiadomości Słuchaczy w systemie e-Learning Studium. Zmiany terminów zaliczeń/egzaminu wymagają akceptacji Kierownika Studium i dotyczą wyłącznie uzasadnionych przypadków losowych względem poszczególnych Słuchaczy.

 

3. Nieudostępniania powierzonych mu w ramach systemu e-Learning materiałów i oprogramowania osobom trzecim i respektowania praw autorskich odpowiednich podmiotów do tych materiałów/oprogramowania.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§33

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 października 2006 roku.

 

§34

Sprawy sporne i nie objęte Regulaminem ani Umową rozstrzyga Kierownik Studium w porozumieniu z Konsorcjum realizującym, zaś w przypadku nieuzyskania porozumienia tą drogą ustala się właściwość odpowiednich organów sądowych we Wrocławiu.

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Dlaczego studiować
Program studiów
Kadra prowadząca
Organizacja studiów
Regulamin studiów
Sekretariat studiów
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    
Pobierz regulamin

Kliknij na ikonę poniżej aby pobrać regulamin studiów w pliku PDF:

pdf.jpg

Pobierz Adobe Acrobat Reader otwierający PDF.

  
Dlaczego studiować | Program studiów | Kadra prowadząca | Organizacja studiów | Regulamin studiów | Sekretariat studiów
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.